+359 2 465 0565;   +359 890 343 459

[email protected]

Вход в b2b

Официални правила за провеждане на играта "Спечели ваучер на стойност 300.00 лв за използване до 31.12.2020г. за дестинация по избор Мавриций, Малдиви, Сейшели или Занзибар” провеждана във Facebook страницата на Luxutour.

 

Играта: Спечели ваучер на стойност 300.00 лв за използване до 31.12.2020г. за дестинация по избор: Мавриций, Малдиви, Сейшели или Занзибар", която се провежда на Facebook страницата на Luxutour, се организира и провежда от фирма „Луксутур БГ„ ЕООД; Булстат: 203777604, с Възложител „Луксутур БГ„ ЕООД, Булстат: 203777604.

Взимайки участие в провеждащите се инициативи на Facebook страницата на Luxutour с адрес: https://www.facebook.com/luxutourcom, участниците в играта се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на игри (“Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

1. Механизъм 

Играта се състои от 2 кръга.

Първи кръг: За да се включи в първи кръг, Участникът трябва да сподели поста с коментар дестинацията и хаштаг #luxutour в Коментари, които не отговарят на смисъла на зададения въпрос, написан по-горе, не участват в избирането на финалисти за втори кръг.

Втори кръг: От всички споделили поста от първи кръг, Организаторът ще избере на ротационен принцип победителя посредством софтуер на случаен принцип.

Общият период на играта е от 12:00 часа на 03.06.2020 г. до 24:00 часа на 14.05.2020 г. Победителя ще бъде обявен в 11:00 часа нa 15.06.2020 г. 

2. Право на участие

В играта имат право да се включат всички физически лица, навършили задължително 18 години, на територията на България. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора, нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

 
3. Награждаване
 

1. ваучер на стойност 300.00 лв за използване до 31.12.2020г. за дестинация по избор Мавриций, Малдиви, Сейшели или Занзибар"

2. Oбявяването на печелившия ще се състои на 15.06.2020г. в 11:00 ч.

3. Печелившият участник ще бъде обявен на Facebook страницата на Luxutour.

4. Печеливш участник, уведомен от Luxutour, че печели, трябва да отговори в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата, на която му е изпратено съобщение, в отговор на което трябва да подаде своите данни за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).

5. Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се предоставя на друг участник в играта, избран отново на томболен принцип чрез жребий.
6. Наградата може да бъде получена само лично от печелившия участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.
7. Наградата не може да бъде заменяна срещу други или срещу тяхната парична равностойност.
 
4. Лични данни
1. Правата на всички Участници в игрите са защитени в съответствие със "Закона за защита на личните данни". Включвайки се в играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Личните данни ще бъдат събирани единствено за целите на настоящата игра - за доставяне на спечелената награда.

2. Организаторът на играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на участниците, съобразно и по реда на "Закона за защита на личните данни."

 
5. Други Общи условия при провеждане на игри
 

1. Възложителят си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези правила, като промените влизат в сила след публикуването им тук.

2. Включвайки се в играта участниците се съгласяват Организаторът да използва публично съдържанието, което те са предоставили, участвайки в играта.

3. Участникът, спечелил от играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение от Организатора и Възложителя, в качеството му на победител.

4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове по т. 7 и т. 8 или по други подобни поводи.

5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
6. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящите инициативи.
7. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.
 
8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
 
9. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в мини-играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в мини-игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

10. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили във Facebook при участие в подобни игрови инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

11. Определянето на точните дати за ползването на наградата, зависи от провеждането на предварителна консултация с Организатора и печелившия участник, но в срок до 31.12.2020г.

Пожелаваме Ви успех!